Organisatie en werking

ORGANISATIE EN WERKING

De Marnixring is georganiseerd in lokale “ringen”, die gericht zijn op een werkgebied. Samen tellen dit 60-tal actieve ringen op dit ogenblik meer dan 1400 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Elk van deze verenigingen werkt op een eigen autonome wijze, de lokale ringen kunnen hun eigen beleidsaccenten leggen en lokaal gerichte activiteiten inrichten en ontplooien, steeds met de principes van Marnixring Internationale Serviceclub als leidraad.

Elke nieuwe ring wordt steeds gepeterd door een bestaande ring. In 1979 kreeg ook Aalst een eerste ring, nl. MR 29 Iwein van Aalst. De peetring was Ring 01 Zuid-Oost Vlaanderen. In 1996 volgde dan Aalst Denderend Land als Ring 51, met als peetring MR 41 Land van Gaasbeek. Ring 51 wordt ook gepeterd door MR 12 Ros Beiaard Dendermonde. Dat levert uiteraard de nodige positieve rivaliteit bij ontmoetingen tussen de leden van Aalst en Dendermonde. Leden van beide verenigingen zijn tijdens die periode ook actief geweest binnen de werking van het overkoepelende Marnixringhoofdbestuur.

De ringen die behoren tot één grotere regio ontmoeten elkaar tijdens regiovergaderingen. De Aalsterse ringen maken deel uit van Regio Oost-Vlaanderen Zuid.

Elke maand hebben wij een ledenvergadering met maaltijd in het lokaal van de Ring. Daar de vriendschap belangrijk is, worden fanatisme en sectarisme tijdens alle gesprekken op deze vergaderingen vermeden. De regelmaat waarmee de vergaderingen worden bijgewoond, is een verplichting, uitgezonderd voor die leden die omwille van leeftijd, ziekte of om beroepsredenen tijdelijk een speciaal statuut (senior, junior of verlof) hebben.

Meestal gaat deze vergadering gepaard aan een culturele activiteit, zoals een lezing, en staat ze open voor gasten en geïnteresseerden. Soms is de maandvergadering een werkvergadering, enkel voor de werkende leden. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur en het officiële deel eindigt

meestal omstreeks 22 uur.

Elke lokale Marnixring verkiest jaarlijks onder de eigen leden een bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de protocolmeester. Onze ringen hebben ook een webstekverantwoordelijke, die de sociale media beheert. Het bestuur vergadert maandelijks, meestal bij een bestuurslid aan huis. Tijdens deze bijeenkomsten bereiden wij de volgende ledenvergaderingen voor evenals de projecten. De jaarvoorzitter vertegenwoordigt telkens als werkend lid de leden van zijn Ring in de Algemene Vergadering van vzw MRIS.

Close